Начальник відділу обліку зобов’язань та розрахунків Фінансового управління Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка» або іншого економічного спрямування.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1.tОрганізація роботи з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на Відділ.

2.tЗдійснення керівництва діяльністю Відділу, забезпечення раціонального та ефективного розподілу посадових обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

3.tБере участь:

-tу розробці проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень комплексних програм з питань, що належать до компетенції Відділу у межах наданих повноважень;

-tв нарадах та інших заходах, що належать до компетенції Відділу.

4.tЗа погодженням начальника Головного управління та головного бухгалтера надання до органів Державної Казначейської служби України документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

5.tПідготовка:

-tпроектів наказів та іншої документації з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу;

-tвідповідної інформації та пропозицій на засідання колегії Головного управління.

6.tПодання головному бухгалтеру пропозицій щодо:

-tвизначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Відділу і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

-tвизначення оптимальної структури Відділу та чисельності її працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників Відділу;

-tвибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи обліку зобов’язань та розрахунків з урахуванням особливостей діяльності Відділу;

-tстворення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

-tвизначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

-tпритягнення до відповідальності працівників Відділу, за негативні результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

-tудосконалення порядку здійснення поточного контролю;

-tорганізації навчання працівників Відділу, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

-tзабезпечення Відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

7.tПідписання звітністості та документів, які складаються безпосередньо Відділом.

8.tВідмова у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформування головного бухгалтера про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

9.tЗдійснення контролю за:

-tвідображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Відділом;

-tскладенням звітності;

-tцільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

-tправильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

-tвідповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

-tстаном погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості Головного управління;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Відділу;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- зберіганням бухгалтерських документів та матеріалів перевірок, оформленням і передання документів та матеріалів за встановленим порядком до архіву.

10.tНадання методичної допомоги працівникам Відділу з питань обліку розрахунків та зобов’язань, складання звітності та виконання окремих службових доручень безпосереднього керівника та начальника Головного управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04