Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту (друга вакантна посада)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:tвища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи:tне потребує.

Володіння державною мовою:tвільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою:tне потребує.

 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності:

-tздатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

-tвміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

-t вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Відповідальність:

-tусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-tусвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-tздатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Досягнення результатів:

-tздатність до чіткого бачення результату діяльності;

-tвміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

-tвміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Цифрова грамотність:

-tвміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-tвміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

-tвміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

-tздатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-tздатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-tвміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

Знання законодавства:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

Знання законодавства у сфері:

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- Закону України «Про позашкільну освіту»;

- Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 09 січня 2019 року № 17 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року № 493);

Порядку проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2021 № 493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2021 року за № 810/36432;

- Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. за № 168;

інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері освіти.

 

Посадові обов'язки

1. Проводить інституційний аудит закладів освіти (крім закладів вищої освіти).

2. Бере участь у сертифікації педагогічних працівників.

3. Надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

4. Здійснює:

- заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), інших суб’єктів освітньої діяльності щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та надає обов’язкові до виконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень;

- аналізує (вивчає) діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території та надає за результатами його здійснення висновки і рекомендації;

- складає документацію за результатами інституційного аудиту (акт перевірки; розпорядження про усунення порушень вимог законодавства (у разі їх наявності); анкети оцінювання роботи експертної групи; аналітичних довідок; звіту про проведення інституційного аудиту; висновку про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти; рекомендацій щодо вдосконалення діяльності закладу освіти).

4. Забезпечує комунікацію із закладами освіти (крім закладів вищої освіти), та взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами, організаціями у Луганській області, у межах повноважень.

5. У випадках передбачених законом складає протоколи про адміністративні правопорушення.

6. Веде електронний реєстр інституційних аудитів та заходів державного нагляду (контролю).

7. Розробляє проєкти організаційно-розпорядчих документів з питань віднесених до повноважень відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Луганській області.

Дотримується вимог щодо роботи з документами, Інструкції з діловодства та правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, вимог трудової та виконавської дисципліни, вимог охорони праці на робочому місці та пожежної безпеки, дбає про особисту безпеку та здоров’я.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5 500 гривень;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-11-29