Головний спеціаліст відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування (друга вакантна посада)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:tвища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи:tне потребує.

Володіння державною мовою:tвільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою:tне потребує.

 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності:

-tздатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

-tвміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

-tвміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Відповідальність:

-tусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-tусвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-tздатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Досягнення результатів:

-tздатність до чіткого бачення результату діяльності;

-tвміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

-tвміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Цифрова грамотність:

-tвміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-tвміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

-tвміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

-tздатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-tздатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-tвміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

Знання законодавства:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

Знання законодавства у сферіtЗнання:

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- Закону України «Про позашкільну освіту»;

- Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

- Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- інші нормативно-правові акти, що регулюють питання у сфері освіти;

- Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16 січня 2020 року № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 154/34437;

- Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. за № 684;

- Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 09 січня 2019 року № 17 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року № 493);

- Порядку проведення позапланових перевірок закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2021 № 493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 червня 2021 року за № 810/36432;

- Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. за № 168.

 

Посадові обов'язки

1. Здійснення у межах повноважень, передбачених законом, позапланового контролю закладів освіти Луганської області щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту.

2. Вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти у Луганській області згідно з законом.

3. Внесення пропозицій керівництву відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Луганській області щодо визначення об’єктів моніторингових досліджень, участь у формуванні бази даних об’єктів моніторингу та забезпечення її регулярного поновлення.

4. Здійснення моніторингових досліджень якості освіти, оброблення та аналіз їх результатів.

5. Здійснення контролю за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Луганської області повноважень, визначених законом.

6. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.

7. Участь у розробці проєктів розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань якості освіти.

8. Надання рекомендацій місцевим органам управління освітою у Луганській області щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти.

9. Взаємодія з органами місцевого самоврядування (як засновниками закладів освіти) з питань імплементації рекомендацій, наданих за підсумками інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти та заходів позапланового державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти), дотримання ними вимог законодавства про освіту.

10. Розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію з питань, що належать до компетенції відділу моніторингу, позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування Управління Державної служби якості освіти у Луганській області.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5 500 гривень;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-11-29