Завідувач сектору фінансово-бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:tвища освіта фінансово-економічного спрямування за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи:tдосвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою:tвільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою:tне потребує.

 

Вимоги до компетентності

Лідерство:

-tвміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

-tсприяння всебічному розвитку особистості;

-tвміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

-tздатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

Прийняття ефективних рішень:

-tзвітність приймати ефективні та виважені рішення;

-tаналіз альтернатив;

-tспроможність іти на виважений ризик;

-tавтономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

Робота з великими масивами інформації:

-tздатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

-tвміння систематизувати великий масив інформації;

-tздатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

Комунікація та взаємодія:

-tвміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

-tздатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

-tвміння публічно виступати перед аудиторією;

-tздатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

Цифрова грамотність:

-tвміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-tвміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

-tвміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

-tздатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-tздатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-tвміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Знання законодавства:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

Знання законодавства у сфері:

- Бюджетного кодексу України;

- Податкового кодексу України;

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування страхування»;

- Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про захист персональних даних»;

- Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження, основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

- постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює керівництво діяльністю сектору фінансово-бухгалтерського обліку та звітності (далі - Сектор) управління Державної служби якості освіти у Луганській області (далі - Управління), сприяє створенню належних умов праці в Секторі.

2. Забезпечує:

- ведення бухгалтерського обліку;

- цільове та ефективне використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна;

- проведення розрахунків при здійсненні оплати за товари, роботи та послуги, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- керівництво Управління у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Управління, результати діяльності та рух бюджетних коштів, які формуються в процесі роботи та подання до органів казначейства.

3. Організовує:

- складання фінансової звітності в Управлінні;

- організовує списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

4. Здійснює контроль за:

- відображенням у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності Управління, для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансовими та матеріальними ресурсами;

- дотриманням бюджетного законодавства під час взяття та виконання бюджетних зобов’язань, їх своєчасної реєстрації в органах Державної казначейської служби для проведення платежів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань та бюджетних асигнувань, достовірного та у повному обсязі відображення даних операцій у бухгалтерському обліку й звітності;

- розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни;

- веденням бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо порядку ведення бухгалтерського обліку;

- забезпеченням достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних та фінансових зобов’язань;

- дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів для проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;

- своєчасним та в повному обсязі перерахуванням податків та зборів (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

5. Готує пропозиції щодо затвердження кошторисних призначень з оплати праці працівників Управління, здійснення контролю руху грошових коштів та матеріальних ресурсів Управління, пропозицій до бюджетного запиту на наступний календарний рік та звіту за минулі періоди, надання пропозицій до проєктів планів основних заходів Управління та державних цільових програм з питань фінансової діяльності.

6. Дотримується вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги у разі їх закупівлі за бюджетні кошти.

7. Розробляє та здійснює заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово – бюджетної дисципліни працівників Сектору Управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6 300 гривень;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-11-29